Ik help mensen, ondernemers en organisaties bij het naar buiten brengen van hun verhaal. Dat doe ik door teksten voor mensen, organisaties en ondernemers te schrijven, verbeteren, bedenken en redigeren. Maar ook werk ik als interim communicatieadviseur in organisaties. Bij mijn werk horen ook Algemene Voorwaarden.

Samenvatting
Eigenlijk houd ik er niet van om zakelijke afspraken op papier te zetten. Maar het is natuurlijk wel verstandig omdat het duidelijkheid brengt in onverwachte of vervelende situaties.
Kort samengevat: Doe ik doe mijn best om goed werk te leveren en teksten te schrijven waar jij blij mee bent. Dat doe ik zorgvuldig, binnen de afgesproken termijn en volgens afspraak.
Jij bent eerlijk en volledig in de informatie die je mij geeft, en je houdt je aan de afspraken. Je reageert vlot op vragen of met feedback op de teksten of ander werk dat ik voor je verricht. Je komt netjes de betaalverplichting na. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn! 

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen ons. Indien je namens een derde partij handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Overeenkomst
1.
 Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.
2. Offertes zijn altijd vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.

Opdracht
3.
 Ik heb een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: ik lever de gevraagde teksten, geef communicatieadvies en voer communicatieactiviteiten voor je uit, maar ik bied geen garanties over de resultaten die hiermee behaald worden.
4. Ik zet mij in om jou en/of jouw bedrijf goed te leren kennen, zodat ik zo goed mogelijk mijn werk kan doen. Ik verwacht van jou dat je mij volledig en waarheidsgetrouw informeert.
5. Ik werk zorgvuldig en lever teksten en communicatieactiviteiten af die zo goed mogelijk zijn. Tegelijk heb jij als opdrachtgever de plicht om mijn afgeleverde werk te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.
6. Ik doe het liever niet, maar ik heb altijd het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt jouw betalingsverplichting, tenzij mijn beslissing is gemotiveerd door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van jouw kant.
7. Je mag de opdracht altijd stopzetten. Je hebt dan wel een betalingsverplichting voor het werk wat ik al heb uitgevoerd.

Levering
8.
 De datum van oplevering wordt besloten in overleg.
9. Bij deadlines doe ik mijn uiterste best om deze te halen. Of dat lukt is mede afhankelijk van jouw inzet.
10. Als ik een deadline niet haal ben ik niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.
11. Ik overleg met jou hoe ik het werk bij je aflever. In principe lever ik bijvoorbeeld teksten aan via email als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere leveringswijzes uiteraard mogelijk.

Wijzigingen in teksten
12.
 Bij al mijn teksten heb je het recht op onbeperkte wijzigingsrondes. Dit recht geldt tot maximaal één maand na levering.
13. Bij misbruik van dit recht kan ik weigeren de wijzigingen door te voeren. De betalingsverplichting blijft dan gehandhaafd.
14. Een verzoek om wijzigingen geef je bij voorkeur per email door.
15. Bij grote aanpassingen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Betaling
16.
 Facturen verzend ik digitaal via email. Ik factureer na afronding van een kortlopende opdracht (maximaal 4 weken) en maandelijks bij langere of doorlopende opdrachten.
17. Ik hanteer een betaaltermijn van 30 dagen.

18. Als je die termijn overschrijdt wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim.
19. Als je ook na aanmaning niet betaalt ben je ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
20. Bij betaalproblemen ben ik bereid een betaalregeling af te spreken, mits je als opdrachtgever mij tijdig op de hoogte stelt van de problemen.
21. Als ik reden heb om te twijfelen of je mij kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, mag ik direct de opdracht opschorten of staken. Je hebt dan nog steeds een betalingsverplichting voor het verrichte werk.

Rechten
22.
 Ik behoud, indien van toepassing, het recht om mij te beroepen op auteursrecht.
23. Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst of ander werk dat ik aflever.
24. De publicatierechten van de teksten worden pas na volledige betaling aan jou overgedragen.
25. Je mag de teksten of mijn communicatiewerk niet doorverkopen en je mag het publicatierecht van mijn teksten niet overdragen aan derden. Oftewel: jij, als opdrachtgever, mag de teksten gebruiken maar anderen niet.
26. Bij een overeenkomst waar een derde partij bij betrokken is, kan het publicatierecht door mij aan hen worden toegekend.
27. Wil je mijn teksten voor andere doeleinden gebruiken, dan heb je hiervoor mijn toestemming nodig.

Aansprakelijkheid
28.
 Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten.
29. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaar jij, als opdrachtgever, mij van die aansprakelijkheid.
30. Als opdrachtgever ben je altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten en/of de uitvoering van mijn communicatieactiviteiten.
31. Als ik wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.
32. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Geschillen
33.
 Als er een tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat dan los ik dit graag onderling op.
34. Als dat niet mogelijk blijkt en een rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de Rechtbank te Leeuwarden, tenzij dit om dwingende reden onmogelijk is of wij anders overeengekomen zijn.